Vester Allé 1 A

Vejen Damp-, Sav- og Høvleværk

 

Tilbage til Vester Allé

 

Kort fra 1920 med Savværket indtegnet -
- mellem Brugsforeningen og Tagpap & Cementvarefabrikken.

På dette luftfoto ses Savværket ved Brugsforeningen -
- og over for Jernbanegade 1-3.

Og her - som det ses - tæt beliggende på Phønix' værkstedsbygninger.

Personalet foran Savværket.

Savværksbygningerne med shedtage.

 

Se også intern link til: Vejen Trælasthandel, Jernbanegade 9

 

I en saa stærkt voksende By maatte især Trælasthandelen
komme til at spille en stor Rolle.
Baade Gaardejer C. P. Jacobsen og Købmand Vinding handlede med Træ,
og da Bygmester Ebbe Sørensen, Høllund,
i 1880’erne ret fik sin Virksomhed i Gang,
handlede han ogsaa med alle Slags Bygningsmaterialer, navnlig Træ.
Denne del af Forretningen laa paa Pladsen ud mod Jernbanegade,
skraat over for Brugsforeningen.
Ebbe Sørensen tjente gode Penge,
thi han var ene om Forretningen i henved 20 Aar.
Først da P. Lauridsen og hans Svoger Niels Petersen
(dengang lige vendt hjem fra Amerika)
i 1902 stiftede Aktieselskabet ”Vejen Trælasthandel”,
fik Ebbe Sørensen en betydelig Konkurrent,
som han forøvrigt solgte sin Forretning til.
Selskabet havde en Aktiekapital paa 30.000 Kr.,
og første Aars Omsætning var 40.000 Kr.
Siden steg disse Tal til 400.000 og over ½ Million.
(Om Direktør Niels Petersen og hans Virksomhed
se ”Slægten Lauridsen” S. 224).
        I Forbindelse med Trælasthandelen oprettedes et Savværk,
som i mange Aar beskæftigede ikke saa faa Arbejdere.
Det er nu nedlagt.


Iflg. "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig.

 

1902

Annonce i Kolding Folkeblad 3. april 1902.

 

1901

Annonce i Kolding Folkeblad 1. oktober 1901.