Estrup Hovedgaard

Esbjergvej 51

 

Tilbage til Esbjergvej     Til Gårde i By og på Land     Til Startsiden

 

Denne fløj af Estrup Hovedgaard ser rigtig fin og velholdt ud.

Men i juni 2019 er hovedgården under kraftig renovering.

Der er stilladser sat op og der udskiftes i tusindvis af mursten.

Øst for hovedbygningen står dette brændeskur.
Og hvilken stil, der er over det også - med halvvalmet tag.

 

På hver side af landevej 191, der forbinder Vejen med Brørup -
- og derfra videre til Esbjerg med E 20 -
- ligger nogle store stråtækte ladebygninger.

 

1910

Klik på overskriften i Kolding Folkeblad fra 27. juli 1910 -
- og læs om brandstiftelser i Maltbæk og på "Estrup".

 

1890

     --  Gjørding Malt Herreders største Ejen-
domsbesidder, Proprietær Henrik Hans Chri-
stian Lautrup, Ejer af Herregaarden ”Estrup”
og Afbyggergaarden ”Kathrinelund” i Malt
Sogn, er i Torsdags afgaaet ved Døden.
Han blev omtrent 76 Aar gammel og var i
de senere Aar meget svagelig. Den gamle,
smukke og udmærkede Herregaard med dens
ikke mindre smukke og betydelige Skov, overtog
Afdøde i 1835 og har altsaa været Besidder
af Herregaarden i 55 Aar. Indtil for faa
Aar siden, da Sygdom og Svagelighed for-
hindrede ham heri, udfoldede han endel offen-
lig Virksomhed. Han fik saaledes den 19de
Decbr. 1840 kongelig Udnævnelse som Land-
væsenskommissær og var Landets ældste Land-
væsenskommissær, ligesom han ogsaa indtil
sin Død beklædte Stillingen som Medlem af
Komiteen for Holsted Thinghus. For flere
Aar siden var han Amtsraadsmedlem. For
nogle Aar tilbage blev Afdøde benaadet med
Ridderkorset.

Nekrolog i Ribe Stiftstidende 5. juli 1890.

 

Hovedgaarden "Estrup"

Klik på overskrift og læs om hovedgården "Estrup" og dens ejere gennem tiden -
- skrevet i anledning af den da sidste ejers død - som også er omtalt i nekrolog i samme dags avis.

Ribe Stifts-Tidende 5. juli
1890.

 

Se også: Sønderskov Hovedgaard   Skodborghus   Vejen Mølle

 

1885

Fra "Kongeriget Danmark" - en historisk topografisk Beskrivelse - 1885

Estrup, der har en smuk Beliggenhed ved en herlig Skov, tilhørte
fra det
16de Aarhundrede af Familierne Jul, Abildgaard, Sehested,
Brockdorf, Levetzau, Bachmann, Scholten og Lautrup. Jægermester H.
Bachmann opførte
1721 en ny enetages grundmuret Hovedbygning, be-
staaende af 3 Fløje, samt nyt Fæhus og Lade. Gaarden havde
1769
kun 28½ Td. Htk. Hovedgaardstaxt, men den Gang havde den tillige
259¾ Td. Htk.
Bøndergods og 166¾ Td. Tiendehartkorn
.

Bøndergods
Det til en landejendom hørende fæstegods.
Fæstegods kaldtes den til en ejendom hørende jord, som var bortfæstet.
Fæste – et lejeforhold m. h. t. en landejendom.

Tiendehartkorn
Hartkorn, hvoraf der svares tiende.
Tiende - opr. en tiendedel af afgrøden og andre produkter  -
- tvungen årlig afgift til kirkelige formål.

 

1864

De tydske Tropper i Nørrejylland.
"Ribe Stiftstd." for den 9. April skriver:
Herredsfoged Petersen i Holsted og hans
Fuldmægtig, samt Proprietair F. Momsen til
Sønderskov, Proprietair Lautrup til Estrup
og
Sognefoged Buck i Bobøl ere, efter Forlydende,
igaar blevne arresterede af fjendtlige Soldater.
Det synes at høre til Dagens Orden, at Fjenden
skal belægge alle trofaste danske Embedsmænd her
i Jylland med Arrest; dog Gjengjældelsen vil ikke
udeblive, men haardt ramme de frække Volds-
mænd, der bortslæbe brave Borgere fra deres
Hjem og fornægte ethvert Begreb om Ære og
Ret.
  

Referat i Dagbladet København
18. april 1864.
 

 

Fra Varde skrives den 10de April i By-
ens Avis: Ingen er nu længer sikker paa,
hvilket Øieblik han kan blive afhentet af en fjend-
lig Patrouille og ført Syd paa, og sørgeligt er
det, at man ofte ikke engang faaer at vide, hvor-
for slig Behandling udøves. Blandt de seneste
Exempler paa den tydske civile Krig i Jylland
kan anføres, at medens der iforgaars holdtes
Marked i Foldingbro, kom en tydsk Patrouille
dertil, og efter at have rekvireret Fødevarer i
Kroen og for Betalingen givet Anviisning paa
"Hans Majestæt, den danske Konge, der som en
rig Mand vilde betale for dem", bortslæbte de
den ved Markedet tilstædeværende Herredsfoged i
Gjørding-Malt Herreder, Hr. Petersen, dennes
Fuldmægtig, Lieutenant, Branddirektør Münster,
Sognefoged Buch, Proprietair Momsen til Sønder-
skov
og Proprietair Lautrup til Estrup, og trans-
porterede disse Herrer Syd paa. En civilklædt
Person, som man ikke vil have kjendt, havde en
ivrig Samtale med Patrouillens Anfører, kort
forinden man udførte denne Heltedaad. Den
herfra Byen for længere Tid siden bortslæbte
Toldoppebørselskontrolleur, der har hensiddet i
Arresten i Kolding, er omsider efter store Anstren-
gelser sluppen ud af Arresten, imod at han har
stillet Kaution for sin Tilstedeblivelse i Kolding
By, hvor han hver Dags Formiddag Kl. 11 maa
melde sig paa Kommandantens Kontoir.

Referat i Horsens Avis 15. april 1864.