Sønderskov Hovedgaard

MUSEET PÅ SØNDERSKOV

Sønderskovgårdvej 2
6650 Brørup

 

Tilbage til Sønderskovgårdvej     Til Startsiden

 

Ekstern link til: Museet på Sønderskov

 

Sønderskov Hovedgaard / Museet på Sønderskov. (2015)

 

Bro over voldgrav til hovedbygning med indgang til museet. (2015)

I forhallen står Malt Runestenen -
- der blev fundet i 1987 på Store Vindinggaard.

SØNDERSKOV HOVEDGAARD
OPFØRT 1614-20 AF THOMAS JUEL
OMBYGGET I 1700-ÅRENE AF HANS BACHMANN
OG SAMUEL NICOLAUS CLAUDIUS
RESTAURERET 1986-92 AF HELGE KRAGELUND

 

- når pil bliver til hånd på billeder klik for større format -

 
 

2021

Bierne summer i Riddersalen på Sønderskov Slot

Malt Herreds Biavlerforening inviterer til kursus i biavl -
-  i Riddersalen på Sønderskov Slot.
På begynderkurset - der begynder torsdag 11. marts -
- lærer man alt om bierne og blomsterne.
Der startes med fem aftener med teori -
- fulgt af praktisk undervisning i skolebigården i herregårdshaven.

Iflg. Ugeavisen Vejen 23. februar
2021.

 

Se også ekstern link til: Malt Herreds Biavlerforening

 

Det er en biavlerforening med mange års erfaring.
Her en meddelelse om ekstraordinær generalforsamling -
- i Kolding Folkeblad fra 14. december 1910.

 

2020

Mange ville med på sporet af fortiden

Arkæologerne ved Museet på Sønderskov -
- havde lørdag inviteret til "Åben udgravning" ved Fæsted.
Her kunne de godt 140 gæster høre om de seneste fund.
Fæsted-Harreby har været Jyllands navle engang.
Der er fundet kæmpe guldskatte, våbendepoter, stolpehuller, glasperler m.m.
Området har haft stor betydning for 1500-2000 år siden.

Iflg. Ugeavisen Ny Tirsdag 14. oktober
2020.

 

Se også: Kæmpehøjene i Skibelund

 

Guldsmykker fra Fæsted illustrerer Minibyens kalender for august 2016.

 

1920

Stillingsannonce
i Kolding Folkeblad
24. februar 1920

 

1919

Stillingsannonce
i Vestkysten
19. april 1919

 

1918

Stillingsannonce
i Jyllandsposten
8. december 1918

 

Stillingsannonce i Varde Amts Folkeblad 4. november 1918.

 

1917

 

Stillingsannonce 
i Kolding Folkeblad
7. maj 1917

 

1909

Gaard til Salg,

40 Tdr. Agerjord og 4 Tdr. Vandingseng
ved Ribe-Kolding Landevej, smukt beliggende,
½ Mil fra Askov Højskole og fra Station, er
til Salg ved Henvendelse til
P. Momsen,
Sønderskov pr. Brørup.

Annonce i Hejmdal 1. november 1909

 
 

1901

Dødsfald.  Ejeren af "Skovlyst"
i Folding Sogn, Proprietær F. Mom-
sen, er afgaaet ved Døden i Mandags
af Blodforgiftning efter Dagen i For-
vejen at have stukket sig paa en Torn.
Han var i Følge "Kold. Flkbl." i
flere Aar Amtsraadsmedlem og Land-
væsenskommissær; han har indlagt sig
stor Fortjeneste med Hensyn til Fremme
af Plantnings- og Hedesagen. Han
er født i Kolding og kom 1819 med
Faderen til "Sønderskov", som denne
købte, og fik ud fra denne Hovedgaard
Avlsgaarden "Skovlyst", som han selv
byggede op og tilplantede, hvorefter
den nu over 100 Td. Land store Plan-
tage "Langeskov" i Nærheden af Brø-
rup Station syner stærkt og impone-
rende. Han var en livlig, interessant
Aand og var ældst, nulevende Medlem
af Hedeselskabets Repræsentantskab.
Han var dekoreret med Ridderkorset
og Dannebrogskorset.

Meddelelse i Varde Folkeblad 6. april 1901

 

1899

Retslige Kundgørelser.

---

Auktioner m. m.

     Torsdag den 30. November,Kl. 11,
Skovauktion paa Sønderskov Hovedgaard
over Bøge- og Egeblokke, Klods-, Fagot-
og Topbunker, 6 Favne store Kampesten
og 2 Kakkelovne samt Kl. 2½ Eftermiddag
paa Kredit til 1. Maj: 10 Grisesøer og 60
Ungsvin.

Meddelelse i Kolding Social-Demokrat 25. november 1899. 

 

1894

Skovauktion
paa
Sønderskov Hovedgaard
Mandag den 26. ds. M. Middag Kl.
12 over Bøge paa Roden, Udluftningsbun-
ker af Bøg og El, Topbunker, Egekjævler
og Graner til Lægter og Tømmer.
Sønderskov, den 8. Februar 1894.

Momsen.

Skovauktionen
paa
Sønderskov

den 26. Februar Kl. 12 præcis.
Da der af Stormen er væltet en stor
Del Bøge, Ask, Popler og Graner, sælges
endvidere 50 Blokke til Gavntræ af Bøg,
Ask og Poppel samt derhos Graner til Bjælker
og Pumpetræer.

Momsen.

Annoncering i Kolding Folkeblad 15. februar 1894

 

1890

Skovauktion
paa
Sønderskov Hovedgaard.

Torsdag den 8. Januar 1891
Kl. 9½ Form. lader Enkefru Momsen
bortsælge 250 Nr. Bøge og Ege paa Roden,
Klods- og Topbumker, store og smaa Graner.
Gjørding-Malt Herreder, Holsted, den 17.
Desember 1890.

F. Friis.

Annoncering i Kolding Folkeblad 18. december 1890.

 

1887

Dødsannonce
i Ribe Stifts-Tidende
6. oktober 1887

 

1864

De tydske Tropper i Nørrejylland.
"Ribe Stiftstd." for den 9. April skriver:
Herredsfoged Petersen i Holsted og hans
Fuldmægtig, samt Proprietair F. Momsen til
Sønderskov, Proprietair Lautrup til Estrup
og
Sognefoged Buck i Bobøl ere, efter Forlydende,
igaar blevne arresterede af fjendtlige Soldater.
Det synes at høre til Dagens Orden, at Fjenden
skal belægge alle trofaste danske Embedsmænd her
i Jylland med Arrest; dog Gjengjældelsen vil ikke
udeblive, men haardt ramme de frække Volds-
mænd, der bortslæbe brave Borgere fra deres
Hjem og fornægte ethvert Begreb om Ære og
Ret.
  

Referat i Dagbladet København
18. april 1864.
 

 
 

Fra Varde skrives den 10de April i By-
ens Avis: Ingen er nu længer sikker paa,
hvilket Øieblik han kan blive afhentet af en fjend-
lig Patrouille og ført Syd paa, og sørgeligt er
det, at man ofte ikke engang faaer at vide, hvor-
for slig Behandling udøves. Blandt de seneste
Exempler paa den tydske civile Krig i Jylland
kan anføres, at medens der iforgaars holdtes
Marked i Foldingbro, kom en tydsk Patrouille
dertil, og efter at have rekvireret Fødevarer i
Kroen og for Betalingen givet Anviisning paa
"Hans Majestæt, den danske Konge, der som en
rig Mand vilde betale for dem", bortslæbte de
den ved Markedet tilstædeværende Herredsfoged i
Gjørding-Malt Herreder, Hr. Petersen, dennes
Fuldmægtig, Lieutenant, Branddirektør Münster,
Sognefoged Buch, Proprietair Momsen til Sønder-
skov
og Proprietair Lautrup til Estrup, og trans-
porterede disse Herrer Syd paa. En civilklædt
Person, som man ikke vil have kjendt, havde en
ivrig Samtale med Patrouillens Anfører, kort
forinden man udførte denne Heltedaad. Den
herfra Byen for længere Tid siden bortslæbte
Toldoppebørselskontrolleur, der har hensiddet i
Arresten i Kolding, er omsider efter store Anstren-
gelser sluppen ud af Arresten, imod at han har
stillet Kaution for sin Tilstedeblivelse i Kolding
By, hvor han hver Dags Formiddag Kl. 11 maa
melde sig paa Kommandantens Kontoir.

Referat i Horsens Avis 15. april 1864. 

 

Se også: Estrup Hovedgaard